Thể loại - Con người

Con người là động lực trong ngành du lịch và lữ hành. Giám đốc điều hành, GM, Bộ trưởng, Lãnh đạo, những người đi du lịch bình thường, v.v. Câu chuyện này nói về những người điều hành du lịch và lữ hành, những người có câu chuyện để kể đi du lịch khắp thế giới và những người cần có tiếng nói và về những người là tiếng nói của đi du lịch và ngành du lịch.