Danh mục - Du lịch có thể tiếp cận

Tin tức và Thông tin Quốc tế dành cho những người khuyết tật đi du lịch, chẳng hạn như du khách khiếm thính, du khách mù.

Bấm vào đây để cung cấp tin tức về Du lịch có thể tiếp cận.