Chuyên mục - Tin tức về Hiệp hội

Tin tức về du lịch và các tổ chức và hiệp hội du lịch.
Tin tức bao gồm các cập nhật về UNWTO, WTTC, ETOA, ICTP, Hội đồng Du lịch Châu Phi, ASTA, USTOA, PATA, Tổ chức Du lịch Nam Thái Bình Dương, VNDCCH và nhiều hơn nữa.